Fundacja

60 Milionów

Cel

Celem Fundacji jest wspieranie, inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej i wzajemnej współpracy Polonii oraz Polaków żyjących w kraju i za zagranicą z Ojczyzną oraz względem siebie w dziedzinach:

 • oświaty,
 • nauki,
 • kultury,
 • religii,
 • gospodarki,
 • turystyki i sportu,
 • biznesu.

STATUT FUNDACJI

Organy Fundacji

Rada fundacji 
 • Zbigniew Klonowski
 • Kamil Szymański
Zarząd Fundacji
 • Norbert Rokita - Prezes
Rada Programowa Fundacji
 • kompletowana

Działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez między innymi:

 

 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • organizowanie spotkań Polaków i Polonii w Polsce jak i poza jej granicami,
 • wspieranie, promowanie i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, prezentacji, wydawanie publikacji,
 • promowanie w Kraju oraz za granicą polskich produktów i usług,
 • integrowanie Polonii poza granicami Polski,
 • wzmocnienie współpracy Polaków i osób polskiego pochodzenia,
 • wzbudzanie oraz podtrzymywanie zaufania do polskich produktów i usług,
 • propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą,
 • upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju,
 • pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji,
 • działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Kraju,
 • integrowanie Polonii poza granicami Polski,
 • wzmocnienie współpracy Polaków i osób polskiego pochodzenia,
 • promowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia w tym kultury fizycznej,
 • prowadzenie badań i analiz naukowo-eksperckich w ramach wyżej wymienionych działań.

 

 

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) jako wkład Fundatora oraz środki i majątek uzyskane przez Fundację z następujących źródeł:

 

 • darowizny osób prawnych i fizycznych, spadki, zapisy, subwencje i inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji,
 • grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków celowych na cele statutowe, z obowiązkiem rozliczenia,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochody i pożytki ze składników majątkowych Fundacji, w tym odsetek bankowych oraz innych przychodów z zarządzania aktywami Fundacji.